WILDGEMS

Hơn giá trị vốn có của trang sức, Eunoia muốn góp phần lan tỏa thông điệp ngừng tác động tiêu cực đến đời sống của các bạn động vật hoang dã – đồng hành cùng những tổ chức bảo tồn nhằm thúc đẩy mối quan tâm và sự tử tế của giới trẻ Việt Nam.

More than the intrinsic worth of jewelry, Eunoia wishes to contribute to the message of not negatively harming the lives of animals by collaborating with conservation groups to encourage concern and civilized behavior among Vietnamese youth.

50% doanh thu từ BST WILDGEMS sẽ được Eunoia gửi đến Quỹ bảo vệ động vật hoang dã của CHANGE. 

50% of sales from the WILDGEMS BST will be sent by Eunoia to the CHANGE nonprofit’s Wildlife Fund.

Hãy cùng chung sức với những người đang nỗ lực từng ngày trong hành trình dài này.

Let’s join hands with those who are working every day on this long journey.

Hãy cùng chung sức với những người đang nỗ lực từng ngày trong hành trình dài này.

Let’s join hands with those who are working every day on this long journey.

động vật hoang dã
Shopping Cart
Scroll to Top